ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့အထိရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းအကျိုးအမြတ်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၉၁၈.၁၄)ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းခွဲဝေထားပါသည်။

(က)       အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(General Reserve)

၂နှစ်အလိုက် ဘဏ်မှရရှိသောအမြတ်မှ (၂၅%) ကို အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ချန်ထားရပါမည် ။ ထိုသို့ချန်ထားရမည့်ငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၀၂.၀၄)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအထိ စုစုပေါင်း အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း(၂၄၅၅၉.၅၄)ဖြစ်ပါသည်။ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း

ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ် (Internal Audit) ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ စာရင်းစစ်ကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဘဏ်ရုံးချုပ်၏ စီမံရေးရာလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် Vault ငွေသားလက်ကျန် (မြန်မာငွေနှင့်နိုင်ငံခြားငွေ) စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ရုံးချုပ်(ဌာနခွဲ)များနှင့် သတ်မှတ်နယ်မြေများရှိ ဘဏ်ခွဲများ၏ ဘဏ္ဍာတိုက်ခန်းရှိ၊ ငွေသားလက်ကျန်များကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခြင်းအပြင် ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၏ စာရင်းဌာနလုပ်ငန်းများ၊ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ၊ စီမံရေးရာလုပ်ငန်းများ၊ Channel Banking လုပ်ငန်းများ၊ Foreign Banking လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် (Continuous Audit) အား တစ်နှစ်လျှင် (၁)ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဘဏ်တွင်းစာရင်းများဖြစ်သော Pre-Audit ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Post-Audit ထုတ်ယူပြီး စရိတ်များကိုလည်း စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရှုံးအမြတ်အခြေအနေ

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွင် အဓိကဝင်ငွေအဖြစ် ကျပ်သန်း(၅၈,၁၉၂.၇၅)ကို ထုတ်ချေးငွေများပေါ်မှ အတိုးရငွေနှင့် (၁%)ကော်မရှင်ရငွေ ကျပ်သန်း(၃,၇၆၀.၀၄) စုစုပေါင်းကျပ်သန်း(၆၁,၉၅၂.၇၉) အဖြစ် ဖော်ပြပါရှိရာ ယမန်နှစ်ကထက် ကျပ်သန်းပေါင်း (၅,၄၁၂.၉၈) များပြားလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယခုနှစ် အတွက် ဝင်ငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၈၁,၁၂၇.၀၄.၅၈) ရှိရာ အသုံးစရိတ် စုစုပေါင်းကျပ်သန်း(၈၀,၂၀၈.၉၀)ကို ခုနှိမ် လိုက်ပါက အသားတင်ဝင်ငွေမှာ ကျပ်သန်း(၉၁၈.၁၄) ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်အဖြစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ကျပ်သန်း(၁၀၉.၉၅) ပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။


၂၀၁၉-၂၀၂၀ AGM ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး(AML/CFT)ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အချက်အလက်များငွေသားလွဲပြောင်းပေးပို့မှုမှတ်တမ်းများ (CTR) သံသယဖြစ်ဖွယ် စာရင်းလွှဲပြောင်းပေးမှု (STR)များအား ဥပဒေအရဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံတရားမဝင် ငွေကြေး/ပစ္စည်းများ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ (Central Control Board on Money Laundering CML Section 6)အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုအရ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ(၂၈)(CML Law Section 28) နည်းဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်များ (Instructions of Central Bank Of Myanmar) ငွေကြေးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး(FATF)(Financial Action Task Force) ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်(၄၀) နှင့် အကြုံပြုထောက်ခံချက်(၉)ချက် (Recommendation for Compliance Guidelines)တို့အား ရုံးချုပ်အပါအဝင် ဘဏ်ခွဲများမှ တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီအရင်ခံစာ

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ ငွေကြေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ၃၀.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြရှင်းတမ်းများသည် သင့်လျော်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန် အလို့ငှာ အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ဆီလျော်သော ဆင်ခြေဆုံးဖြတ်မှုနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအတွက် သင့်လျော်သော စာရင်းကိုင်မူဝါဒချမှတ်ပြီး ၎င်းကို တစ်သမတ်တည်း အသုံးပြုခြင်း၊


ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်(အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်)၏ရှယ်ယာရှင်များထံသို့ “လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ် အစီအရင်ခံစာ”

ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအပေါ် စာရင်းစစ်ဆေးမှု အစီအရင်ခံစာ

ခြွင်းချက်ပြုထားသောစာရင်းစစ်ထင်မြင်ယူဆချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်(ဘဏ်)၏ ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃၀) ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊အရှုံး (သို့မဟုတ်) အမြတ်နှင့် အခြားအလုံးစုံသောဝင်ငွေရှင်းတမ်း၊အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပဆိုင်ခွင့်များ ပြောင်းလဲမှု ရှင်းတမ်း၊ငွေသားစီးစင်းမှုရှင်းတမ်းနှင့် သိသာထင်ရှားသည့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင် မူဝါဒများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သောရှင်းလင်းချက်မှတ်စုများကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် ၎င်းတို့‌အပေါ် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာမှအပ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ

ဘဏ်၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက်တာဝန်ရှိပါသည်။ထိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များမှ စာမျက်နှာ ၁ မှ ၅ အထိ တင်ပြထားပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ၊(၃၀)ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဌာရေးနှစ်အတွက် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာလဲပါရှိပါသည်။


ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများစစ်ဆေးမှုအပေါ် စာရင်းစစ်၏တာဝန်များ

ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းစစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထင်မြင်ယူဆချက်ပါဝင်သော စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပေးရန်နှင့်၊လိမ်လည်မှုနှင့် စာရင်းအမှားကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်မှ ကင်းလွတ်ကြောင်း၊ သင့်လျော်သော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သေချာမှုကိုရယူရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင့်လျော်သော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သေချာမှုသည် အဆင့်မြင့်မားသော ဆီလျော်သေချာမှုဖြစ်သော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံများအရ စာရင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်ရှိနေပါက၊ အဆိုပါအမှားများကို အမြဲတမ်းဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု အာမခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ၊ လိမ်လည်မှုနှင့် စာရင်းအမှားကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်များမှာ တစ်ခုချင်းအရ ကြီးမားသောအမှား (သို့မဟုတ်) တစ်ခုချင်းစီ စုပေါင်းပြီး စုစုပေါင်းအရ ကြီးမားသောအမှားများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။


ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်(အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်) (Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar)
ဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇) ပုဒ်မ ၂၈၀ အရလည်းကောင်း၊(မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (၁၉၁၄)ပုဒ်မ ၁၄၅ အရလည်းကောင်း)၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၉(က)နှင့် ၉၀(က)အရလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီရင်ခံသည့်အချက်မှာ-


၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြရှင်းတမ်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်) (Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar) ၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြရှင်းတမ်း


၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရှုံး(သို့)အမြတ်နှင့် အခြားအလုံးစုံဝင်ငွေပြရှင်းတမ်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်) (Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar) ၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရှုံး(သို့)အမြတ်နှင့် အခြားအလုံးစုံဝင်ငွေပြရှင်းတမ်း

၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေသားစီးဆင်းမှုရှင်းတမ်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်) (Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar) ၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေသားစီးဆင်းမှုရှင်းတမ်း

၃၀ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းလဲခြင်းရှင်းတမ်း

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်) (Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar) ၂၀၁၉ ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာရေးအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းလဲခြင်းရှင်းတမ်း