ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ရုံးချုပ်

လိပ်စာ: အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်ဘဲတန်း ပန်ပဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်:၀၁-၃၈၉-၃၆၅,၀၁-၃၈၉-၄၈၉

ဘဏ်ဖွင့်ချိန်: နံနက် ၉း၀၀-ညနေ၅း၀၀

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်, IT ရုံးချုပ်

လိပ်စာ: အမှတ်(၁၁၅/၁၄၀) နှင်းဆီလမ်း,ကုန်းဘောင်အိမ်ယာ,အမှတ်(၁၁၇)ဘလောက် အရှေ့ရန်ကုန်

ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉-၄၅၆၈၈၀၂၅၅,၀၉-၇၇၇၀၄၅၁၉၅

Email:  itadmin@gtbmm.com

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်, Channel Banking

လိပ်စာ: တိုက်(A)မြေညီထပ်, မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း,ရွှေမြယာအိမ်ယာ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်:၀၉-၄၂၄၁၈၇၆၆၁

Email: channelbanking@gtbmm.com

Internet/Mobile Banking Customer Care Numbers: ၀၉၄၂၇၁၈၇၆၆၄,၀၉၈၉၄၅၄၉၄၉၄

Email:  ebanking@gtbmm.com


If you need, Just drop us a line

Thank You ! Your email has been delivered.