ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ငွေကြေးခိုင်မာမှုအခြေအနေ


ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိန်းဂဏန်းအမျိုးအစားအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငွေကြေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်

(၁)             မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး(Capital Adequacy Ratio)
                       (က)အနည်းဆုံးအလွှာ(၁)မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှူအချိုး
                        (Tier - 1 Capital Ratio)
                       (ခ)စုစုပေါင်းမတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး
                       (Regulatory Capital Adequacy Ratio)
၉.၉၈%

၁၁.၂၃%
(၂)             ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး(Liquidity Ratio) ၂၅.၀၈%
(၃)             လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့်အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေများနှင့်စာရင်းရှင်အပ်ငွေအချိုး
                 (Cash & Cash Equivalent To Demond Deposit Ratio)
၅၀၀.၄၂%

(၄)             လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့်အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေများနှင့်အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေအချိုး
                 (Cash & Cash Equivalent To Time Deposit Ratio)
၂၉.၂၁%

(၅)             စုစုပေါင်းချေးငွေနှင့်စုစုပေါင်းအပ်ငွေတို့၏အချိုး
                 (Loan To Deposit Ratio)
၈၆.၆၅%

(၆)             အစုရှယ်ယာရှင်များ၏စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဘိုး (ကျပ်သန်း)
                 (Total Shareholders' Equity)
၁၁၀,၈၉၉.၇၇


ရှင်းလင်းချက်

(က) အမှတ်စဉ်(၁)(က)ရှိ အနည်းဆုံးအလွှာ(၁)မတည်ငွေရင်း လုံလောက်မှု့အချိုး (Tier - 1 Capital Ratio) တွင်မတည် ငွေရင်း (ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေ + သီးသန့်ရန်ပုံငွေနှင့်အမြတ်) စုစုပေါင်း ကျပ်သန်း(၇၂,၃၀၆.၂၁)ပေါ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသောရရန်ပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးကျပ်သန်း(၇၂၄,၂၃၅.၆၄)တိူ့၏ အချိုးကိုတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်(၉.၉၈%)ရရှိပါသည်။ ထိုအချိုးမှာ အနည်းဆုံး(၄%)ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည်ထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမှတ်စဉ်(၁)(ခ)ရှိ စုစုပေါင်းမတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှု့အချိုး(Regulatory Capital Adequacy Ratio)တွင် (ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေ + သီးသန့်ရန်ပုံငွေ + အမြတ် + ချေးငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအတွက် အထွေထွေလျာထားခြင်း) စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၈၁,၃၅၉.၁၆)ပေါ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသော ရရန်ပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးကျပ်သန်း(၇၂၄,၃၅၉.၆၄) တို့၏ အချိုးကို တွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် (၁၁.၂၃%) ရရှိပါသည်။ ထိုအချိုးမှာ အနည်းဆုံး (၈%) ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသည်ထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(ခ) အမှတ်စဉ်(၂)တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ရှိ ငွေကြေးလွယ်ကူမှု့အချိုးသည် ဘဏ်၏အသားတင်ငွေဖြစ်လွယ်သော ရပိုင်ခွင့်များ ကျပ်သန်း (၂၀၄,၂၅၄.၁၇)ပေါ်တွင် စုစုပေါင်းပေးရန် တာဝန်မြင့်မားမှုများ ကျပ်သန်း(၈၁၄,၃၇၁.၄၁)တို့၏ အချိုး(၂၅.၀၈%)ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်(၂၀%)ထက်ကျော်လွန် နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဂ) အမှတ်စဉ်(၃)တွင် လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့် အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေ ကျပ်သန်း (၁၉၅,၀၅၉.၉၂)နှင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေ ကျပ်သန်း (၃၈,၉၇၉.၂၆)တို့ကို တွက်ချက်၍ ရရှိသောအချိုးမှာ (၅၀၀.၄၂%)ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော (၁၀%) အချိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။
(ဃ) အမှတ်စဉ်(၄)တွင် လက်ဝယ်ရှိငွေနှင့် အလားတူပိုင်ဆိုင်ငွေ ကျပ်သန်း (၁၉၅,၀၅၉.၉၂)နှင့် အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေ ကျပ်သန်း (၆၆၇,၈၉၄.၆၆)တို့ကို တွက်ချက်၍ ရရှိသောအချိုးမှာ (၂၉.၂၁%)ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော(၁၀%) အချိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။
(င) အမှတ်စဉ်(၅)တွင် စုစုပေါင်း ချေးငွေကျပ်သန်း (၆၁၂,၄၉၉.၃၃) ဖြစ်၍ စုစုပေါင်း အပ်ငွေမှာ ကျပ်သန်း (၇၀၆,၈၇၃.၉၂)ဖြစ်သဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၈၆.၆၅%) ရှိပါသည်။
(စ) အမှတ်စဉ်(၆)တွင် အစုရှယ်ယာရှင်များသည် အစုရှယ်ယာတစ်စုအတွက် တန်ဖိုးကျပ်(၁)သောင်းပိုင်ဆိုင်သဖြင့် ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များပိုင်ဆိုင်သော တန်ဖိုးစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်း(၁၁၀,၈၉၉.၇၇)ဖြစ်သောကြောင့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက်(၆၂၄၃၆၅၀)ရှိသဖြင့် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်(၁၇,၇၆၂.၀၁)တန်ဖိုးရှိနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ အမျိုးအစားအလိုက် ရာခိုင်နှုန်းများမှာ သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်နေပါသဖြင့် ဘဏ်၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေမှာ ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။