ေငြစုဘဏ္စာရင္း

ေငြစုဘဏ္စာရင္းကို အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးမည္သူ မဆိုလူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေငြစုဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ မွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္လာရ မည္။ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္စဖြင့္ရမည္။ P.O, Cheque ျဖင့္ စာရင္းစတင္ဖြင့္ခြင့္မျပဳပါ။ တစ္ဦး (သို့) တစ္ဦးထက္ပို/ ကုမၸဏီ/ အသင္းအဖြဲ ့ စသည္ျဖင့္အသီးသီးဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ Customerမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးသြင္းတုိင္း ေငြစုစာ အုပ္ပါရမည္ျဖစ္ျပီး ေငြထုတ္လွ်င္လည္းေငြစုစာအုပ္ယူ လာရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြသား/ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္လည္းသြင္းႏုိင္ပါသည္။ ေငြထုတ္ရာတြင္တစ္ပါတ္ကိုတစ္ျကိမ္သာထုတ္ခြင့္ျပဳ ျပီးအနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ျဖစ္ရမည္။ Customerမ်ားအေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ ၊ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ကဒ္ပါရမည္။ လဆန္း (၅) ရက္ေန့ႏွင့္လကုန္ဆံုးသည့္ေန့အတြင္း Customer မ်ား၏ ေငြစုဘဏ္စာရင္းတြင္ရွိသည့္ အနည္းဆံုးလက္က်န္ (စာရင္းပိတ္လက္က်န္)ေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅% ျဖင့္တြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ Customer မ်ားစာရင္းပိတ္လိုလွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ (၃)လျပည့္ျပီးမွပိတ္ခြင့္ရွိသည္။ စာရင္းပိတ္လိုလွ်င္ ေငြစုသူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။


ေငြစုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ-


ေငြစုဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၈.၂၅%

စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြ

စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြ အပ္ႏွံရာတြင္ ကနဦးအပ္ႏွံေငြအား က်ပ္တစ္ေထာင္ျဖင့္ စတင္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစာရင္း၊ ႏွစ္ဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးႏွင့္အထက္တြဲဖက္စာရင္း၊ ကုမၸဏီစာရင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းစာရင္း၊ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။ Cheque Book အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေငြအသြင္း၊ အထုတ္အား ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိ အထုတ္၊ အသြင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


စာရင္းေသအပ္ေငြ

စာရင္းေသအပ္ေငြ ဆိုသည္မွာ (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၉)လ၊(၁၂)လစသည္ျဖင့္အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား အလိုက္ Customer မ်ား၏ ဆႏၵအရ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ေစ့၍ ေငြထုတ္ျပီးျပန္လည္အပ္ႏွံလုိပါကလည္း စာအုပ္အသစ္ျပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ထို့အတူ အခ်ိန္ေစ့၍ ေငြထုတ္ျပီး ဆက္လက္မအပ္ႏွံ လိုပါကလည္း Customer၏ လက္၀ယ္တြင္ စာအုပ္ထား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံအပ္ႏွံလိုပါကလည္း ၄င္းစာအုပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို့ျပင္ အခ်ိန္ေစ့ျပီး ေနာက္ထပ္အသစ္ ထပ္မံအပ္ႏွံ လိုပါကလည္း ကာလတူတူ/မတူတူ ယခင္အပ္ႏွံသည့္ စာအုပ္ကိုပင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိ အတိုးႏွဳန္းမ်ားမွာ

(က) (၃)လ အတိုးႏွဳန္းမွာ ၉.၂၅%
(ခ) (၆)လ အတိုးႏွဳန္းမွာ ၉.၅၀%
(ဂ) (၉)လ အတိုးႏွဳန္းမွာ ၉.၇၅%
(ဃ) (၁၂)လ အတိုးႏွဳန္းမွာ ၁၀.၀%

ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း

ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ႏွစ္ဦးတြဲဘက္ (သို့မဟုတ္)ႏွစ္ဦး ထက္ ပိုမိုတြဲဘက္အမည္ျဖင့္ စာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါ သည္။ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လ်ွင္ အနည္းဆံုးက်ပ္ (၁၀၀၀၀) ျဖင့္ စတင္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျပီး ေငြထုတ္ယူ လွ်င္လည္း အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀) က်န္ရမည္။ ထုိ့ျပင္ တစ္ၾကိမ္ေငြသြင္းလိုလွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္ (၁၀၀၀၀)သြင္းရမည္။

လက္ရွိအတိုးႏွဳန္းမ်ားမွာ

(က) က်ပ္ (၁၀၀၀၀) မွ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄%

(ခ) က်ပ္သိန္း (၁၀၀) အထက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆%

ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀) ေအာက္ကို အတိုးမေပးပါ။ ေငြထုတ္ရာတြင္ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ယေန့အပ္ႏွံထားေငြကို ေနာက္တစ္ေန့မွသာ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳမည္။ Online မွ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ ျပဳလုပ္လိုသည့္အခါ Commission ခ ႏွင့္ Fax ခ ကို ေငြလြႊဲခႏွဳန္းထားအတုိင္း ေပးေဆာင္ရမည္။


သက္ငယ္စာရင္း

သက္ငယ္စာရင္းဖြင့္လိုေသာ Customerမ်ား အေန ျဖင့္မိဘ(သို့မဟုတ္)အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ဖြင့္ႏုိင္ ပါသည္။ စာရင္းဖြင့္သည့္အခါ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ယူေဆာင္လာရ မည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ လက္မွတ္နမူနာျပန္ယူျပီးသက္ျကီးစာရင္းဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။