ဘဏ်၏လုပ်ငန်းကဏ္ဍာများအလိုက် ၀င်ငွေရရှိမှုအခြေအနေ

ဘဏ်အပ်ငွေအခြေအနေ


(၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ အပ်နှံငွေအမျိုးအစားအလိုက် အခြေအနေနှင့် ဘဏ်ခွဲများ၏ အပ်ငွေအခြေအနေများကို ဇယားများတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


 width=