ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်း


၂၀၂၂ခုနှစ်၊မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့အထိရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းအကျိုးအမြတ်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၃၆၂.၈၉)ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းခွဲဝေထားပါသည်။


(က)       အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(General Reserve)

၂နှစ်အလိုက် ဘဏ်မှရရှိသောအမြတ်မှ (၂၅%) ကို အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ချန်ထားရပါမည် ။ ထိုသို့ချန်ထားရမည့်ငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၈၇.၇၂)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအထိ စုစုပေါင်း အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း(၂၄,၇၃၄.၁၉)ဖြစ်ပါသည်။(ခ)       ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေ (Bad and Doubtful Debts)

ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေအရ နှစ်အလိုက်ဘဏ်မှ ထုတ်ချေးထားဆဲငွေ၏ (၂%) ပြည့်မီရန်လျာထားရပါသည်။ ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကြွေးဆုံးလျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၃၆၄.၁၄) ဖြစ်ပါသည်။။ယခုထိ စုစုပေါင်း ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၂,၇၆၉.၉၂) ဖြစ်ပါသည်။


(ဂ)       အရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(Reserve for Contingency)

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တိုင်းသည် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဘဏ်၏ငွေကြေးအခြေအနေအရနှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေထည့်သွင်းသွားရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ယခုနှစ်အတွင်းဤရန်ပုံငွေအတွက် လျာထား ငွေကျပ်သန်း(၁၄၀)ဖြစ်သဖြင့် ယခုထိစုစုပေါင်းအရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း (၁,၅၂၀.၄၇) ဖြစ်ပါသည်။


(ဃ)       အာမခံလျော့နည်းငွေ( Shortfall in the Value of Securities)

အာမခံလျော့နည်းမှုအပေါ် ယခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်း (၁,၂၀၀)ဖြစ်သဖြင့် စုစုပေါင်းလျာထားငွေလက်ကျန်မှာ ကျန်သန်းပေါင်း(၃,၈၆၈,၅၃) ဖြစ်ပါသည်။


(င)       အမြတ်ငွေလက်ကျန်(Profit or Loss)

ရှေ့နှစ်သို့ သယ်ဆောင်သွားရမည့်အမြတ်ငွေမှာ ကျပ်(၅.၁၇)သန်း ဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

(Tangible Assets)

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


(က)                  မြေ - ၂၆,၄၅၉.၆၉ (ကျပ်သန်း)
(ခ)                  အဆောက်အဦး - ၃၂,၁၆၀.၃၅ (ကျပ်သန်း)
(ဂ)                  စက်ပစ္စည်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း - ၄,၂၉၉.၉၆ (ကျပ်သန်း)
(ဃ)                  ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ၁၉၁၀.၄၈ (ကျပ်သန်း)
(င)                  မော်တော်ယာဉ် - ၁၂၉၄.၂၅ (ကျပ်သန်း)
(စ)                  ပရိဘောဂပစ္စည်းများ - ၄၄၃.၀၂ (ကျပ်သန်း)
(ဆ)                  မြေပြုပြင်ခြင်း (Land Improvement) - ၃၄၇.၃၃ (ကျပ်သန်း)
                        စုစုပေါင်း - ၆၆၉၁၅.၀၈ (ကျပ်သန်း)

စုစုပေါင်းဘဏ်၏ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဘိုးမှာ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၆၆၉၁၅.၀၈) ဖြစ်ပါသည်။

Intangible Assets - ၃,၀၉၀.၅၁ (ကျပ်သန်း)


နှစ်အလိုက်ဘဏ်၏အမြတ်အခြေအနေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏အမြတ်အခြေအနေ ၊ ရှယ်ယာရှင်များသို့ခွဲဝေပေးသောအမြတ်ဝေစုနှင့် အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေများအား ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။


ဘဏ္ဍာနှစ် ၁၂-၁၃ ၁၃-၁၄ ၁၄-၁၅ ၁၅-၁၆ ၁၆-၁၇ ၁၇-၁၈ ၁၈-၁၉ ၁၉-၂၀ ၂၀-၂၁ ၂၁-၂၂
အမြတ်ငွေ ၁၅,၃၁၀ ၂၀,၀၅၇ ၁၈,၃၀၉ ၁၄,၄၉၅ ၁၃,၁၇၀ ၉,၈၁၈ ၂၆၅ ၉၁၈ ၄၉၃ ၃၆၃
အမြတ်ဝေစု ၂၅% ၂၃% ၁၈% ၁၅% ၁၃% ၆% - - - -
အခွန်ထမ်းဆောင်မှု ၃,၈၀၃.၃ ၄,၉၉၇.၁ ၄,၅၆၀.၉ ၃,၆၁၆.၃ ၃,၂၈၉.၅ ၂,၄၅၂.၅ ၅၁ ၁၁၀ ၁၀၇ ၃၆