ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်း


၂၀၂၀ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့အထိရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းအကျိုးအမြတ်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၆၄.၉၁)ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းခွဲဝေထားပါသည်။


(က)       အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(General Reserve)

၂နှစ်အလိုက် ဘဏ်မှရရှိသောအမြတ်မှ (၂၅%) ကို အထွေထွေ သီးသန့်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ချန်ထားရပါမည် ။ ထိုသို့ချန်ထားရမည့်ငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၂၀၂.၀၄)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအထိ စုစုပေါင်း အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း(၂၄၅၅၉.၅၄)ဖြစ်ပါသည်။(ခ)       ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေ (Bad and Doubtful Debts)

ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေအရ နှစ်အလိုက်ဘဏ်မှ ထုတ်ချေးထားဆဲငွေ၏ (၂%) ပြည့်မီရန်လျာထားရပါသည်။ ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကြွေးဆုံးလျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၂,၁၀၀.၀၀) ဖြစ်ပါသည်။။ယခုထိ စုစုပေါင်း ကြွေးဆုံးပယ်ဖျက်မှုရန်ပုံငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၁,၁၆၁.၃၅) ဖြစ်ပါသည်။


(ဂ)       အရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေ(Reserve for Contingency)

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တိုင်းသည် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဘဏ်၏ငွေကြေးအခြေအနေအရနှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေထည့်သွင်းသွားရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ယခုနှစ်အတွင်းဤရန်ပုံငွေအတွက် (၂)နှစ်ကျော်၍ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသည့် ငွေလွှဲကျပ်သန်း(၁၆.၃၇) ကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သဖြင့် ယခုထိစုစုပေါင်းအရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း (၁,၂၇၅.၀၃) ဖြစ်ပါသည်။


(ဃ)       အာမခံလျော့နည်းငွေ( /Shortfall in the Value of Securities)

အာမခံလျော့နည်းမှုအပေါ် လျာထားငွေလက်ကျန်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၄၆၈.၅၃) ဖြစ်ပါသည်။


(င)       အမြတ်ငွေလက်ကျန်(Profit or Loss)

ရှေ့နှစ်သို့ သယ်ဆောင်သွားရမည့်အမြတ်ငွေမှာ ကျပ်(၆.၁၄)သန်း ဖြစ်ပါသည်။


ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

(Tangible Assets)

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


(က)                  မြေ - ၂၅,၃၃၀.၀၀ (ကျပ်သန်း)
(ခ)                  အဆောက်အဦး - ၃၂,၁၁၀.၄၀ (ကျပ်သန်း)
(ဂ)                  စက်ပစ္စည်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း - ၅,၂၈၉.၇၃ (ကျပ်သန်း)
(ဃ)                  ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ၂၄၈၂.၀၃ (ကျပ်သန်း)
(င)                  မော်တော်ယာဉ် - ၁၆၈၅.၂၅ (ကျပ်သန်း)
(စ)                  ပရိဘောဂပစ္စည်းများ - ၄၇၉.၅၅ (ကျပ်သန်း)
(ဆ)                  မြေပြုပြင်ခြင်း (Land Improvement) - ၂၈၇.၈၀ (ကျပ်သန်း)
                        စုစုပေါင်း - ၆၇,၆၆၄.၇၆ (ကျပ်သန်း)

စုစုပေါင်းဘဏ်၏ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဘိုးမှာ စုစုပေါင်းကျပ်သန်း (၆၇,၆၆၄.၇၆) ဖြစ်ပါသည်။

Intangible Assets - ၃,၀၆၆.၃၇ (ကျပ်သန်း)


နှစ်အလိုက်ဘဏ်၏အမြတ်အခြေအနေ

ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်၏အမြတ်အခြေအနေ ၊ ရှယ်ယာရှင်များသို့ခွဲဝေပေးသောအမြတ်ဝေစုနှင့် အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေများအား ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။


ဘဏ္ဍာနှစ် ၁၀-၁၁ ၁၁-၁၂ ၁၂-၁၃ ၁၃-၁၄ ၁၄-၁၅ ၁၅-၁၆ ၁၆-၁၇ ၁၇-၁၈ ၁၈-၁၉ ၁၉-၂၀
အမြတ်ငွေ ၅,၁၆၇ ၁၀,၀၉၈ ၁၅,၃၁၀ ၂၀,၀၅၇ ၁၈,၃၀၉ ၁၄,၄၉၅ ၁၃,၁၇၀ ၉,၈၁၈ ၂၆၅ ၉၁၈
အမြတ်ဝေစု ၂၅% ၂၄% ၂၅% ၂၃% ၁၈% ၁၅% ၁၃% ၆% - -
အခွန်ထမ်းဆောင်မှု ၁,၆၅၁.၆ ၃,၃၅၄.၉ ၃,၈၀၃.၃ ၄,၉၉၇.၁ ၄,၅၆၀.၉ ၃,၆၁၆.၃ ၃,၂၈၉.၅ ၂,၄၅၂.၅ ၅၁ ၁၁၀