ႏိုင္ငံျခားေငြဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေျခအေန


ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ Authorized Dealer License (AD) လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို (၂၄.၈.၂၀၁၂) ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ေန႔မွစတင္၍ Customer မ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုး၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

(က) ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းရွင္စာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း
(၁) ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း
(၂) အဖြဲ႕အစည္း
(၃) ကုမၸဏီ
(ခ) ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား
(ဂ) ေငြသားထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
(ဃ) Bank Guarantee လုပ္ငန္းမ်ား
(င) Account Transfer လုပ္ငန္းမ်ား
(စ) Foreign Exchange Marker လုပ္ငန္းမ်ား
(ဆ) Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ား တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္နွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Western Union နွင့္ (၃-၁-၂၀၁၃)ရက္ေန့မွစတင္၍နိုင္ငံတကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြလြႊဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ နုိင္ငံတကာမွ ေငြလြႊဲမ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း မိမိတုိ့ဧ။္ ဘဏ္ရုံးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဘဏ္ခြဲမ်ား အားလုံး၌ ထုတ္ယူနုိင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၂၀၁၆ (June) လမွစတင္၍ မိမိႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္သုိ႔ western union ျဖင့္ outbound ေငြျပန္လည္ လဲႊပို႔ေနျပီျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ Authorized Dealer Licence (AD) လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ (၂၄-၀၈-၂၀၁၂) ေန့တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ေန ့မွ စတင္၍ နုိင္ငံျခားေငြစာရင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူရုိ၊ စကၤာပူေဒၚလာ) ျဖင့္ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္း ၊ကုမၸဏီ စသည္ျဖင့္ စာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီျဖစ္ျပီး Trading Finance လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Telegraphic Transfer(TT),Letter of Credit(L/C) လုပ္ငန္း၊ Performance Bank Guarantee လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။


ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ United Overseas Bank Ltd.(Singapore),Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd.,(OCBC) (Singapore), First Gulf Bank(Singapore),Vietin Bank,United Bank of India , Krung Thai Bank တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ၍ Nostro Account မ်ားဖြင့္လွစ္ျပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ Shinhan Bank (Korea) ,Unicredit Bank, Krung Thai Bank, Busan Bank May Bank (Malaysia) တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။