ဘဏ္ခြဲမ်ား

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   >>
  ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္ :   နံနက္ ၉:၃၀ - ညေန ၃:၃၀
  ဘဏ္ခြဲစုစုေပါင္း : 126

ျမ၀တီ ဘဏ္ခြဲငယ္
phone အမွတ္(ဂ/၁၂၆) ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊
     ေဆးရုံလမ္းအနီး ၊ (၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕။

phone ဝ၅၈-၅၁၃၇၃၊ ၅၁၃၇၄
phone -
ၿမိတ္ဘဏ္ခြဲ
phone ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ထား၀ယ္စုရပ္ကြက္ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ ့ ။
phone ဝ၅၉-၄၁၇၉၃၊ ၄၁၈၂ဝ၊ ဝ၉-၈၇-၆၁၃၉၃
phone myeik.br@gtbmm.com
ကသာဘဏ္ခြဲ
phone (၆၆/က)(၆၆/ခ) ၊ အကြက္အမွတ္(၁၃) ၊
     ဘုရားသံုးဆူလမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ကသာျမိဳ ့

phone ၀၇၅-၂၆၀၀၁၊ ၂၆၀၀၂၊၂၆၀၀၄
phone katha.br@gtbmm.com
ကေလးဘဏ္ခြဲ
phone နယ္ေျမ(၇) ၊ အမွတ္(၃၈) ၊
     ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္ ၊ တပ္ဦးသီတာရပ္ကြက္ ၊ ကေလးျမိဳ ့။

phone ၀၇၃-၂၂၈၂၇၊ ၂၂၈၂၈၊ ၀၉-၃၆၃၄၈၆၆။
phone kalay.br@gtbmm.com
ကေလး၀ဘဏ္ခြဲ
phone အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ကေလး၀ၿမိဳ႕။
phone ၀၇၃-၄၄-၁၇၊ ၄၄၀၁၈၊ ၄၄၀၁၉
phone kalaywa.br@gtbmm.com
က်ိဳက္ထိုဘဏ္ခြဲ
phone အမွတ္(၃၁၇) ၊ သဇင္လမ္း ၊
     ေတာင္သူစုရပ္ကြက္ ၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕။

phone ဝ၅၇-၆ဝ၅၃၅၊ ၆ဝ၃၉၇၊ ဝ၉-၄၉-၃၃၁၉၁၁
phone kyaikhto.br@gtbmm.com
က်ိဳက္လတ္ဘဏ္ခြဲ
phone ဦးပိုင္အမွတ္(၂၅/ခ) ၊ (၇) လမ္းႏွင့္ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္းေထာင့္ ၊
     အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕။

phone ဝ၄၅-၄၈ဝ၁၂၊ ၄၈ဝ၁၃၊ ၄၈ဝ၁၄
phone kyaiklat.br@gtbmm.com
က်ိဳကၠမီဘဏ္ခြဲ
phone အမွတ္(၁၅၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ့မေစ်းရပ္ကြက္
phone ၀၅၇-၇၅၀၆၇၊ ၇၅၀၈၅၊ ၇၅၄၂၄
က်ိဳေကၠာ္ - သိမ္ဆိပ္ ဘဏ္ခြဲငယ္
phone ဦးပိုင္(၂၇၃) ၊ အမွတ္(၄၁၁) ၊
     ေ႐ႊျမင္႔မိုရ္လမ္း ၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္(က်ိဳေကၠာ္ေဈးေ႐ွ႕)ေက်း႐ြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္။

phone ဝ၅၇-၆၉၂၂၃၊ ၆၉၂၂၄၊ ၆၉၂၂၆
ကြၽန္းလွဘဏ္ခြဲ
phone အမွတ္-(၁၄၅၂-ဂ) ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊
     ပ်ဥ္းမျမိဳင္ရပ္ကြက္ ၊ ကြၽန္းလွျမိဳ ။့

phone ၀၇၅-၅၉၅၆၂၊ ၅၉၅၆၃၊ ၅၉၅၆၄
phone -