ဘဏ္ေခ်းေငြအေျခအေန


ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းအ၀၀ကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ (၁-၁-၉၉) ရက္ေန ့တြင္ လႊဲေျပာင္းရယူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးသို ့ျဖန္ ့က်က္၍ ဘဏ္၏ဆံုးရွံုးႏုိင္ေျခေလ်ာ့နည္းသည့္မူအရ က႑အလိုက္ တည္ဆဲမူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေျကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအရသိသာႏုိင္ပါသည္။


စီးပြားေရးက႑အသီးသီးသို ့ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအေျခအေန


(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္း
ကုန္သြယ္မႈ
လုပ္ငန္း
ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္း
ေဆာက္လုပ္
လုပ္ငန္း
သား / ငါး
ထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္း
အေထြေထြ
လုပ္ငန္း
စုစုေပါင္း
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၉၅၆ ၃၁၈၆ ၁၅၂၉၇ ၉၆၂ ၇၇၉ ၅၂၁၄၆ ၅၅၁၉ ၇၈၈၄၅
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၁၂၁၄ ၂၇၅၄ ၂၂၀၆၇ ၈၅၀ ၁၁၇၇ ၅၉၆၄၆ ၆၅၉၉ ၉၄၃၀၇
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၁၃၉၄ ၂၅၀၂ ၂၇၄၄၃ ၆၁၀ ၁၉၁၃ ၆၅၂၀၀ ၁၃၈၉၃ ၁၁၂၉၅၅
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၆၂၁ ၂၇၉၄ ၄၄၈၂၅ ၇၂၀၆ ၁၁၄၅၁ ၉၆၈၅၄ ၂၂၃၄၈ ၁၈၇၀၉၉
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၅၆၇ ၆၇၉၇ ၇၀၄၂၇ ၈၂၂၀ ၃၁၂၂၃ ၁၀၀၆၄၄ ၂၄၈၇၂ ၂၄၄၇၅၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၄၀၇ ၈၃၂၄ ၉၈၀၅၉ ၁၄၉၇၃ ၃၄၃၃၅ ၁၀၇၃၅၄ ၃၄၇၇၂ ၃၀၀၂၂၄
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၁၉၆ ၉၇၄၂ ၁၁၂၅၁၄ ၂၀၇၉၈ ၃၁၈၁၈ ၁၁၈၇၃၃ ၃၉၉၁၂ ၃၃၄၇၁၃
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၂၄ ၈၆၆၆ ၁၁၉၅၂၅ ၂၁၄၀၄ ၃၅၉၄၃ ၁၁၁၅၈၉ ၅၅၅၆၇ ၃၅၃၃၁၈
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၆၂၈ ၉၀၈၀ ၁၁၁၈၆၈ ၁၉၂၆၆ ၂၁၉၉၆ ၁၁၂၆၅၆ ၆၄၀၉၅ ၃၃၉၅၈၉
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၀၉ ၁၀၇၇၃ ၁၁၀၅၈၄ ၁၉၂၃၀ ၁၈၆၁၇ ၁၁၂၀၂၉ ၈၈၅၇၆ ၃၆၀၁၂၁


Non-Performing Loans (N.P.L)


(က်ပ္သန္းေပါင္း)
စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ထုတ္ေခ်းေငြ N.P.L ရာခိုင္ႏႈန္း
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၇၈၈၄၅ ၃၅၉၆ ၄.၅၆%
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၉၄၃၀၇ ၅၆၄၁ ၅.၉၈%
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၁၁၂၉၅၅ ၆၁၅၀ ၅.၄၄%
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၈၇၀၉၉ ၅၉၆၉ ၃.၁၉%
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၄၃၀၄၉ ၅၃၂၈ ၂.၁၉%
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၀၀၂၂၄ ၅၄၀၅ ၁.၈၀%
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၃၄၇၁၃ ၆၂၈၅ ၁.၈၈%
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၅၃၃၁၇ ၂၅၆၆၂ ၇.၂၆%
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃၉၅၉၃ ၂၁၂၀၁ ၆.၂၄%
၁၀ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၆၀၁၂၁ ၃၂၀၄၃ ၈.၉၀%