ဘဏ္၏မတည္ေငြရင္း

ဘဏ္၏ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း(၇၀၀၀၀)ျဖစ္ျပီး အစုရွယ္ယာ တစ္စုလ်ွင္ က်ပ္(၅)သိန္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၁၄၀၀၀၀) သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး (သို့) အသင္းအဖြဲ ့တစ္ရပ္သည္ အနည္းဆံုးအစုရွယ္ယာကို ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း၏ ၅% အထိဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး အနည္းဆံုးအစုရွယ္ယာေစာင္ေရ (၆၀၀)၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း (၃၀၀) ႏွင့္အထက္ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားသူသည္ ဘဏ္ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

(၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန့အထိ အျပည့္အ၀ထည့္၀င္ျပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္မွာ (၁၀၄၃၅၄) ျဖစ္ျပီး အစုရွယ္ယာတန္ဘုိးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၂၁၇၇) ျဖစ္ပါသည္။


ဘဏ္၀န္ထမ္းဖြဲ ့စည္းပံု

ဘဏ္၏ ၀န္ထမ္းအင္အားမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့တြင္ အရာထမ္း (၁၅) ဦးႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္း (၈၉) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၁၀၄) ဦးသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္ ့လာျခင္းေျကာင့္ ရံုးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဘဏ္ခြဲျကီး (၁၁၄) ခုႏွင့္ ဘဏ္ခြဲငယ္(၉)ခု စုစုေပါင္း ဘဏ္ခြဲ (၁၂၃) ခုအထိ တုိးခ်ဲ ့ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၊ ၀န္ထမ္းအင္အားကိုလည္း လုပ္ငန္းပမာဏ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တိုးျမွင့္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန့ရွိ ၀န္ထမ္းအင္အားကို အရာထမ္း (၂၈၁)ဦး ၊ အမွုထမ္း (၂၂၀၃) ဦး စုစုေပါင္း (၂၄၈၄)ဦးရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။


ဘဏ္၏မတည္ေငြရင္းအေျချပဇယား


စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္ အခုအေရအတြက္ တန္ဖိုး
(က်ပ္သန္း)
၁၉၉၅-၉၆ ၁၀၅၈.၀၀ ၅၂၉.၀၀
၁၉၉၆-၉၇ ၁၂၆၂.၀၀ ၆၃၁.၀၀
၁၉၉၇-၉၈ ၁၃၆၂.၀၀ ၆၈၁.၀၀
၁၉၉၈-၉၉ ၁၃၆၂.၀၀ ၆၈၁.၀၀
၁၉၉၉-၀၀ ၁၄၀၂.၀၀ ၇၀၁.၀၀
၂၀၀၀-၀၁ ၁၄၅၀.၀၀ ၇၂၅.၀၀
၂၀၀၁-၀၂ ၁၅၁၄.၀၀ ၇၅၇.၀၀
၂၀၀၂-၀၃ ၁၆၂၀.၀၀ ၈၁၀.၀၀
၂၀၀၃-၀၄ ၂၇၁၂.၀၀ ၁၃၅၆.၀၀
၁၀ ၂၀၀၄-၀၅ ၄၀၀၀.၀၀ ၂၀၀၀.၀၀
၁၁ ၂၀၀၅-၀၆ ၄၇၉၀.၀၀ ၂၃၉၅.၀၀
၁၂ ၂၀၀၆-၀၇ ၈၈၃၆.၀၀ ၄၄၁၈.၀၀
၁၃ ၂၀၀၇-၀၈ ၁၁၆၀၆.၀၀ ၅၈၀၃.၀၀
၁၄ ၂၀၀၈-၀၉ ၁၇၁၈၆.၀၀ ၈၅၉၃.၀၀
၁၅ ၂၀၀၉-၁၀ ၂၄၁၇၆.၀၀ ၁၂၀၈၈.၀၀
၁၆ ၂၀၁၀-၁၁ ၃၅၁၈၈.၀၀ ၁၇၅၉၄.၀၀
၁၇ ၂၀၁၁-၁၂ ၅၂၁၅၉.၀၀ ၂၆၀၇၉.၅၀
၁၈ ၂၀၁၂-၁၃ ၇၀၀၀၀.၀၀ ၃၅၀၀၀.၀၀
၁၉ ၂၀၁၃-၁၄ ၉၀၀၀၈.၀၀ ၄၅၀၀၄.၀၀
၂၀ ၂၀၁၄-၁၅ ၁၀၈၃၀၆.၀၀ ၅၄၁၅၃.၀၀
၂၁ ၂၀၁၅-၁၆ ၁၀၄၃၅၄.၀၀ ၅၂၁၇၇.၀၀
၂၂ ၂၀၁၆-၁၇ ၁၀၄၃၅၄.၀၀ ၅၂၁၇၇.၀၀

ဘဏ္၏အတိုးႏႈန္းမ်ား

ဘဏ္၏အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားပါသည္။


(က) ေငြစုဘဏ္အတုိးႏွဳန္း (Super Savings Deposit)
က်ပ္ (၁၀၀၀) မွ က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) အထက္မွ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) အထက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္

၈.၅၀%
၈.၆၀%
၈.၇၅%
(ခ) အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ အတုိးႏွဳန္း (Fixed Deposit)
(၃လ)
(၆လ)
(၉လ)
(၁၂လ)

၉.၂၅%
၉.၅၀%
၉.၇၅%
၁၀.၀၀%
(ဂ) ေခၚယူအပ္ေငြအတိုးႏွဳန္း (Call Deposit)
က်ပ္ (၁၀,၀၀၀)မွ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)အထိ
က်ပ္သိန္း(၁၀၀)အထက္
(တစ္ႏွစ္ေပၚအေျခခံ၍ ေန့စဥ္အတိုးတြက္ခ်က္ေပးပါသည္။)
၄%
၆%
(ဃ) ေခ်းေငြ အတိုးႏွဳန္း
(၁) Loan ေခ်းေငြ
(၂) စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ O/D (ႏွစ္ခ်င္းဆပ္)
(၃) စက္မႈဇံု၀င္ေခ်းေငြႏွင့္ စီမံကိန္း၀င္ေခ်းေငြ

၁၂%
၁၂%
၁၂%