ဆက္သြယ္ရန္


ရံုးခ်ဳပ္

phone အမွတ္(၆၅၃/၆၉၉)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ။
phone ၃၈၉၃၆၅၊ ၃၈၉၄၈၉
phone ၂၄၃၂၄၀
phone ho@gtbmm.com

Send Message to Us