ဘဏ္အပ္ေငြအေျခအေန


(၂၀၀၇-၂၀၀၈) ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ အပ္ႏွံေငြအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေျခအေနႏွင့္ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန ့တြင္ရွိေသာ ဘဏ္ခြဲမ်ား၏ အပ္ေငြအေျခအေနမ်ားကို ဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


(၂၀၀၇-၂၀၀၈) ဘ႑ာႏွစ္မွ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဘဏ္၏အပ္ေငြအေျခအေန

ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ အပ္ေငြအေျခအေနျပဂရပ္