ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္လီမိတက္၏ေငြေျကးခိုင္မာမႈအေျခအေန


ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္လီမိတက္၏ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ရာခိုင္ႏွုန္းအခ်ိဳးမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာမႈရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


(က) မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ိဳး(Capital Adequacy Ratio) ၃၄.၁၁%
(ခ) ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳး(Liquidity Ratio) ၃၂.၃၃%
(ဂ) လက္၀ယ္ရွိေငြႏွင့္အလားတူပိုင္ဆိုင္ေငြမ်ားႏွင့္စာရင္းရွင္အပ္ေငြအခ်ိဳး ၉၇၅.၁၇%
(ဃ) လက္၀ယ္ရွိေငြႏွင့္အလားတူပိုင္ဆိုင္ေငြမ်ားႏွင့္အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြအခ်ိဳး ၄၀.၉၉%
(င) စုစုေပါင္းေခ်းေငြႏွင့္စုစုေပါင္းအပ္ေငြတုိ့၏အခ်ိဳး ၇၀.၂၄%
(စ) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဘုိး (က်ပ္သန္း) ၉၀၀၈၆.၄၂
-->