ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးနွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း


ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ သု၀ဏၰဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ားစတင္ မဖြင့္လွစ္မွီ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို Theroy သင္ၾကားေရးႏွင့္ On-job training သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ၊ IT ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း ဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္အေျခခံဘဏ္ လုပ္ငန္းသင္တန္းသို့ သင္တန္းသား(၁၂၂)ဦး ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းသို့ သင္တန္းသား(၇၇)ဦး၊ အေျခခံနိုင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္း သင္တန္းသို့ (၁၈)ဦး နွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ ့သင္တန္းသို့(၈)ဦး ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳမ်ားရရွိေစရန္ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားသို့ အခြင့္အခါသင့္သလို စီစဥ္ေစလႊတ္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္နိုင္ေရး ၊မိသားစု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးစသည္တို့အတြက္ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသို့အခ်ိန္ပိုလုပ္ခနွင့္ေကၽြးေမြးစရိတ္မ်ားခံစားခြင့္ျပဳျခင္း၊ တူညီ၀တ္စံု မ်ား အခမဲ့ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ားခံစားခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ လူမႈသက္သာရန္ပံုေငြမွလည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏သာေရး၊နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ၊စည္းလံုးမႈရွိေရးနွင့္ စိတ္လက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရးအတြက္ အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို့ကိုေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။


လူမႈအက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္မႈ


ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္အေနျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ရတနာနွလံုးသားအမည္ျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္အေနျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ရတနာနွလံုးသားအမည္ျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

(ခ) အနာဂတ္လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ ဘက္စံုထူးခၽြန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းသြားရန္။

(ဂ) သဘာေ၀းအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံစားမႈရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသသို့အေရာက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီျဖည့္ဆည္း ၍လွဴဒါန္းသြားရန္။

(ဃ) အမွီအခုိကင္းမဲ့သည့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား စား၀တ္ေနေရးက်န္းမာေရးမွအစ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသြားရန္။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္


(က) Customers မ်ားကို၀န္ေဆာင္မွဳ အေကာင္းဆံုးေပးနိုင္သည့္အရည္အေသြးျပည့္ဘဏ္ခြဲ(၁၅၈) ျပည့္မွီေအာင္ဖြင့္လွစ္ရန္။ (ခ) ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Stock Market အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ရွယ္ယာတန္ဖိုးျမင့္တက္လာျပီး Capital Gain ရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္သြားရန္။ (ဂ)၀န္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြးျပည့္၀ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေဆာင္ရြက္ေပၚရန္နွင့္ CSRလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္။ (ဃ) မိမိတို့၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊