ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား


ေခ်းေငြ ႏွင့္ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

ဘဏ္မွေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခ်းေငြအမ်ိဳးအစာအလိုက္ႏွင့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားတို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမွာ ၁၂% ျဖစ္ၿပီး Service Charges မွာ ၁% ျဖစ္ပါသည္။အတိုးမ်ားကို (၃) လတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ Loans
၂။ Overdraft
၃။ Hire Purchase

Loan ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားႏွင့္ Overdraft ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားတြင္ အာမခံပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္
၁။ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အဦး
၂။ ထိုေခ်းေငြအတြက္ ၾကား၀င္အာမခံသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္
၃။ ေရႊရတနာ
၄။ ထိုေခ်းေငြအတြက္ အေပါင္ထားလုိသည့္ အရာ

အငွား၀ယ္စနစ္

အငွား၀ယ္စနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေခ်းယူလိုပါက ၀ယ္ယူလိုေသာပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၃၀% (Down Payment) ႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာအတိုးအား ေငြစတင္ေခ်းယူသည့္ေန႔တြင္ ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းရပါမည္။ က်န္အရင္း ၇၀% အား (၁၂) လခြဲ၍ အရစ္က် လစဥ္လဆန္း (၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးေပးသြင္းရပါမည္။ ၄င္း၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ

သက္တမ္း (၁) ႏွစ္အတြက္ ၈% ႏွင့္ Service Charges ၁%
သက္တမ္း (၂) ႏွစ္အတြက္ ၁၂% ႏွင့္ Service Charges ၂%
သက္တမ္း (၃) ႏွစ္အတြက္ ၁၈% ႏွင့္ Service Charges ၃% ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။