ဘဏ္သမိုင္း

တည္ေထာင္မွဳ

ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္ကို ၁၉၉၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ တြင္ ေမြးျမဴ ေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ ့ျဖိဳ းေရးဘဏ္အျဖစ္စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာ့ရင္းနွီးျမွဳပ္နံွမွဳေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံမွဳ ျဖင့္ ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဘဏ္အမ်ိဳးအစား

ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ရက္စြဲပါ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ၏ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္ (၁၃၇၅) ၏ လက္မွတ္ႏွင့္အတူ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။

လိုင္စင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္ မဗဘ/ပီ-၁၅ (၂) ၉၆ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းလိုင္စင္အား ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိခဲ့ၿပီး အခြင့္အာဏာရ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္လိုင္စင္အမွတ္ CBM-FEMD-64/2012 ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကမၻာ႔ရတနာဘဏ္မွ အစု႐ွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ၊ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာအားလံုးအား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံအထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းက်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ မွ က်ပ္ ၄၅ ဘီလီယံအား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ အျပည့္အ၀ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။