အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း


စိတ္ပါ၀င္စားသူ ၊ အရည္အခ်င္းရွိသူ မည္သူမဆို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

  • အရည္အခ်င္း ၊ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားကိုအျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားေသာ Cover Letter
  • ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
  • ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထားမိတၱဴ
  • (၆)လအတြင္းရိုက္ကူးထားေသာ ေရာင္စံုလိုင္စင္ ဓါတ္ပုံ(၁)ပံု
  • ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမိတၱဴ
  • အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ
  • ျပစ္မွူကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ
  • အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ

humanresources.gtb@gmail.com သို ့ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မိမိေမွ်ာ္မွန္းလစာကိုေဖာ္ျပျပီး ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။