ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္လီမိတက္၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ အရွံုးအျမတ္အေျခအေန


(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အရႈံးအျမတ္စာရင္းတြင္ အဓိက၀င္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္း (၄၅၁၂၈.၃၆) ကို ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားေပၚမွ အတိုးရေငြနွင့္ (၁%) ေကာ္မရွင္ရေငြ က်ပ္သန္း (၃၆၀၆.၁၆) စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း (၄၈၇၃၄.၅၂) အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါရွိရာ ယမန္နွစ္ကထက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၃၅၀၉.၁၁) မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုနွစ္အတြက္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းမွာက်ပ္သန္းေပါင္း (၆၅၉၆၀.၂၉) ရွိရာ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း(၅၂၇၉၀.၀၀)ကို ခုနွိမ္လိုက္ပါက အသားတင္၀င္ေငြမွာ က်ပ္သန္း (၁၃၁၇၀.၂၉) ျဖစ္ပါသည္။ ၾကိဳတင္၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို့ က်ပ္သန္း (၃၅၀၀.၀၀) ေပးေဆာင္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။


ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္လီမိတက္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ အက်ိုးအျမတ္ခြဲေ၀ျခင္း


၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန ့အထိ စုစုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၃၁၇၀.၂၉)ျဖစ္ျပီးေအာက္ပါအတိုင္းခြဲေ၀ထားပါသည္။ -


(က) အေထြေထြ သီးသန့္ရန္ပံုေငြ (General Reserve) နွစ္အလိုက္ ဘဏ္မွရရွိေသာအျမတ္မွ (၂၅%) ကို အေထြေထြ သီးသန့္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ခ်န္ထားရပါမည္ ။ ထိုသို့ခ်န္ထားရမည့္ေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း(၂၄၇၀.၂၁)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအထိ စုစုေပါင္း အေထြေထြသီးသန့္ရန္ပံုေငြမွာက်ပ္သန္းေပါင္း(၂၂၃၅၃.၄၆)ျဖစ္ပါသည္။


(ခ) ေၾကြးဆံုးပယ္ဖ်က္မွဳရန္ပံုေငြ(Bad and Doubtful Debts) ေငြေၾကးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ နွစ္အလိုက္ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းထားဆဲေငြ၏ (၂%) ျပည့္မီရန္လ်ာထားရပါသည္။ ယခုနွစ္ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ေၾကြးဆံုးလ်ာထားေငြျပည့္မွီေနပါသည္။ ယခုထိ စုစုေပါင္း ေၾကြးဆံုးပယ္ဖ်က္မွဳရန္ပံုေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၈၃.၀၀) ျဖစ္ပါသည္။။ယခုထိ စုစုေပါင္း ေၾကြးဆံုးပယ္ဖ်က္မႈရန္ပံုေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၇၂၀၂.၆၇) ျဖစ္ပါသည္။


(ဂ) အေရးေပၚသီးသန့္ရန္ပံုေငြ (Reserve for Contingency) ပုဂၢလိဘဏ္တုိင္းသည္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီးသန့္ရန္ပံုေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားျပီး ဘဏ္၏ေငြေၾကးအေျခအေနအရႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ထည့္သြင္းသြားရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းဤရန္ပံုေငြအတြက္ က်ပ္သန္း (၁၀၀) ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္၍ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ ေငြလႊဲက်ပ္သန္း(၆.၃၁) ကိုလည္းထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ယခုထိစုစုေပါင္းအေရးေပၚသီးသန္ ့ရန္ပံုေငြမွာက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၁၃၆.၆၆) ျဖစ္ပါသည္။


(ဃ) အာမခံေလ်ာ့နည္းေငြ (Shortfall in the Value of Securities) ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္သန္း (၁၀၀) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအာမခံေလ်ာ့နည္းမႈအေပၚ လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၄၂၈.၂၃)ျဖစ္ပါသည္။


(င) အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ေပးရန္ရွိသည့္ ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာ (၁၀၄၃၅၄)စုရွိျပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္အစုရွယ္ယာ(၁)စုလွ်င္ (၁၃%) ျဖင့္ အစုအေပၚအျမတ္ေငြက်ပ္ (၆၅၀၀၀) ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ (၁၃%) ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ေပးရမည့္ေငြမွာ က်ပ္သန္း (၆၇၈၃.၀၁) ျဖစ္ျပီး ေရွ့ႏွစ္သို ့သယ္ေဆာင္သြားရမည့္အျမတ္ေငြမွာ က်ပ္ (၁၀.၀၄) သန္းျဖစ္ပါသည္။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေဝစုအျဖစ္ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ (၁၃%) ခြဲေဝမည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို အစည္းအေဝးၾကီးမွ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ အျမတ္ေဝစုမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဘဏ္ပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေနတင္ျပျခင္း (Non Banking Assets)

ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

(က) ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး - ၄၀၃၀၃.၂၃ (က်ပ္သန္း)
(ခ) စက္ပစၥည္းႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား - ၃၉၇၂.၄၇ (- ။ -)
(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား - ၈၅၁.၆၄ (- ။ -)
(ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ - ၂၅၃၆.၈၀ (- ။ -)
(င) ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား - ၅၉၇.၉၇ (- ။ -)
စုစုေပါင္း - ၄၈၂၆၂.၁၁

စုစုေပါင္းဘဏ္၏ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဘိုးမွာ စုစုေပါင္းက်ပ္သန္း (၄၈၂၆၂.၁၁) ျဖစ္ပါသည္။


ႏွစ္အလိုက္ဘဏ္၏အျမတ္အေျခအေန

ကမာၻ ့ရတနာဘဏ္၏အျမတ္အေျခအေန ၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို ့ခြဲေ၀ေပးေသာအျမတ္ေ၀စုႏွင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအေျခအေနမ်ားအား ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ၀၇-၀၈ ၀၈-၀၉ ၀၉-၁၀ ၁၀-၁၁ ၁၁-၁၂ ၁၂-၁၃ ၁၃-၁၄ ၁၄-၁၅ ၁၅-၁၆ ၁၆-၁၇
အျမတ္ေငြ ၂၆၄၅ ၄၆၂၄ ၄၀၆၉ ၅၁၆၇ ၁၀၀၉၈ ၁၅၃၁၀ ၂၀၀၅၇ ၁၈၃၀၉ ၁၄၄၉၅ ၁၃၁၇၀
အျမတ္ေဝစု ၂၁% ၂၂.၅% ၂၅% ၂၅% ၂၄% ၂၅% ၂၃% ၁၈% ၁၅% ၁၃%
အခြန္
ထမ္းေဆာင္မႈ
၇၉၃.၆ ၁၄၀၂.၂ ၁၂၄၀.၉ ၁၆၅၁.၆ ၃၃၅၄.၉ ၃၈၀၃.၃ ၄၉၉၇.၁ ၄၅၆၀.၉ ၃၆၁၆.၃ ၃၂၈၉.၅


ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ဘဏ္၏အျမတ္အေျခအေနျပဂရပ္