ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်(အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်)
(Incorporated in the Republic of the Union of Myanmar)


ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများစစ်ဆေးမှုအပေါ် စာရင်းစစ်၏တာဝန်များ

ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထင်မြင်ယူဆချက်ပါဝင်သော စာရင်းစစ်အစီရင်ခံ စာ ထုတ်ပေးရန်နှင့်၊ လိမ်လည်မှုနှင့် စာရင်းအမှားကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ကြီးမားသောမှားယွင်းဖော်ပြချက်မှ ကင်းလွတ်ကြောင်း၊ သင့်လျော်သော ကျိုးကြောင်းဆီလျော် သေချာမှုကို ရယူရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင့်လျော်သော ကျိုးကြောင်းဆီလျော် သေချာမှုသည် အဆင့်မြင့်မားသော ဆီလျော်သေချာမှုဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံများအရ စာရင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်ရှိနေပါက အဆိုပါအမှားများကို အမြဲတမ်းဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လိမ်လည်မှုနှင့် စာရင်းအမှားကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြချက်များမှာ တစ်ခုချင်းအရ ကြီးမားသောအမှား (သို့မဟုတ်) တစ်ခုချင်းစီ စုပေါင်းပြီး စုစုပေါင်းအရ ကြီးမားသော အမှားများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ မှားယွင်းဖော်ပြချက်များသည် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုသူများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။/p>

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံများအရ၊ စာရင်းစစ်ဆေးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ချင့်ချိန်သုံးသပ်မှုများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှိသင့်ရှိထိုက်သင့်သော သတိသမ္ပဇဉ်များထားရှိကာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်

- လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အမှားကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ၏ ကြီးမားသော မှားယွင်းဖော်ပြမှု အန္တရာယ်များကို သတ်မှတ်အကဲဖြတ်ပြီး အဆိုပါအန္တရာယ်များကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းစစ်ဆေးမှု နည်းလမ်းများကိုလည်း ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပြီး၊ သင့်လျော်လုံလောက်သော စာရင်းစစ်သက်သေခံ အချက်အလက်များကိုလည်း အခြေခံထင်မြင်ယူဆချက်ပေးရန်အတွက် ရယူထားရှိပါသည်။ လိမ်လည်မှုကို ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ အတုအပပြုလုပ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထိမ်ချန်ခြင်း၊ တလွဲတင်ပြခြင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းတွင်းကြီးကြပ်မှုစနစ်ကို သွေဖီ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သောကြောင့် လိမ်လည်မှု (Fraud) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ကြီးမားသောမှားယွင်းဖော်ပြချက်အား မဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်သည် စာရင်းမှားယွင်းမှု (Error) ကြောင့်ဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ၏ ကြီးမားသောမှားယွင်းဖော်ပြမှု အန္တရာယ်များထက် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါသည်။

- စာရင်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော စာရင်းစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်များအား ပုံစံရေးဆွဲ သတ်မှတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ဘဏ်၏လုပ်ငန်းဌာနတွင်း ကြီးကြပ်မှုစနစ်ကို သိမြင်နားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့နားလည်ထားမှုသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန တွင်း ကြီးကြပ်မှုစနစ်၏ ထိရောက်မှုရှိခြင်း မရှိခြင်းတို့အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဘဏ်လုပ်ငန်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှ အသုံးပြုသော စာရင်းကိုင်မူဝါဒများမှာ သင့်လျော်မှုရှိ/မရှိနှင့် စာရင်းခန့်မှန်းခြင်းများနှင့် ဆက်နွယ်သော ဖော်ပြချက်များမှာ ဆီလျော်မှုရှိ/မရှိကို အကဲဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ သည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ အသုံးပြုသော ဘဏ်အနေဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်ပုံစံဖြင့် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း အခြေခံမူ၏ သင့်လျော်မှုရှိ/မရှိကို ရယူထားသော စာရင်းစစ်အထောက်အထားများအရ ဘဏ်၏ ဆက်လက် တည်ရှိနိုင်စွမ်းအပေါ် ကြီးမားစွာ သံသယဖြစ်စေနိုင်သော အဖြစ်အပျက်များ (သို့မဟုတ်) အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍ ကြီးမားသော မသေချာမှုများ ရှိ/မရှိ သုံးသပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကြီးမားသော မသေချာ မရေရာမှုများရှိနေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘဏ်၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများတွင် ထင်သာမြင်သာမှုရှိစေရန် ထုတ်ဖော်တင်ပြစေရန်နှင့် ထုတ်ဖော်တင်ပြမှုမှာ လုံလောက်မှုမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အထူးပြုချက်ဖြင့်ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးကောက်ချက်များမှာ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့အထိ ရယူထားသော စာရင်းစစ်အထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံပါသည်။ သို့သော် အနာဂတ်အဖြစ်အပျက် (သို့မဟုတ်) အခြေအနေများကြောင့်လည်း ဘဏ်၏ဆက်လက်ရပ်တည် နိုင်စွမ်းကိုရပ်စဲမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါမည်။

-ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများသည် ဘဏ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အဖြစ်အပျက်များကို ဆက်စပ်၍ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဖော်ပြထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ သုံးသပ်ရန်အတွက် ဘဏ်၏စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ တင်ပြထားသော ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများနှင့် ပါဝင်မှုများ၊ ခြုံငုံ၍ တင်ပြခြင်းနှင့် ဖော်ပြချက်များအား အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဏ်စာရင်းကို ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားစစ်ဆေးပြီး၊ စာရင်းစစ်ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်စီမံရေးဆွဲထားသော စာရင်းစစ်နယ်ပယ်နှင့် စာရင်းစစ်ဆေးမည့် အချိန်ကာလများ၊ စာရင်းစစ်ဆေးမှုမှ အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်များ၊ သိသာထင်ရှားသော လုပ်ငန်းဌာနတွင်း ကြီးကြပ်မှုစနစ်၏ အားနည်းချက်များကို ဘဏ်၏ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူများသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်သော ဘဏ်နှင့် သီးခြားလွတ်လပ်မှုရှိကြောင်းနှင့် လိုအပ်သော အကာအကွယ်အစီအမံများကိုလည်း ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ ဘဏ်၏ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူများသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။