ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီအရင်ခံစာ

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ ငွေကြေးဆောင်ရွက်မှု များနှင့် ၃၁.၃.၂၀၂၂ ရက်နေ့ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြရှင်းတမ်းများသည် သင့်လျော်မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ရန် အလို့ငှာ အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည် -

(က) ဆီလျော်သော ဆင်ခြေဆုံးဖြတ်မှုနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအတွက် သင့်လျော်သော စာရင်းကိုင်မူဝါဒချမှတ်ပြီး ၎င်းကို တစ်သမတ်တည်း အသုံးပြုခြင်း၊

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာရေးအစီအရင်ခံခြင်းစံများကို လိုက်နာမှု (သို့မဟုတ်) မှန်ကန်မျှတစွာ တင်ပြမှုမှ သွေဖီသော ကိစ္စရပ်များကို ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွင် သင့်လျော်သလို ပမာဏဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း၊

(ဂ) ထိရောက်သော ဌာနတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုစနစ်နှင့် လိုအပ်သော စာရင်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ဘဏ်သည် အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ဟူသော ယူဆချက်ဖြင့်ရေးဆွဲခြင်း၊

(င) ဘဏ်၏အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ညွှန်ချက်များသည် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်း၊


အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

(က) ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများသည် ၃၁.၃.၂၀၂၂ ရက်နေ့ရှိ ဘဏ်၏အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို မှန်ကန် သင့်မြတ်စွာ ထင်ဟပ်စေရန် ပြုစုရေးဆွဲထားပြီး၊ ကုန်ဆုံးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်း၏ အကျိုးရလဒ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဘဏ်၏ ငွေသားစီးဆင်းမှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း မှတ်စုများတွင် ဖော်ပြချက်များသည် သင့်လျော်မှန်ကန်မှုရှိပါသည်။

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းရေးဆွဲသောနေ့တွင် ဘဏ်သည် ပေးရန်အချိန်စေ့ရောက်သော ကြွေးမြီများကို ရောက်ချိန်တွင် ပေးချေနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ကိုယ်စား

                                                     Nature                                         Nature                                        Nature