ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်၏(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း


စဉ် အမည် ရာထူး
ဦးမောင်မောင်သိမ်း ဥက္ကဌ
ဦးကိုကိုအောင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
ဦးဇော်မင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဦးညွှန့်ဆွေ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဦးမြတ်ထွန်းကျော် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်သွယ်သွယ်နိုင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ကျော် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဦးဌေးအောင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်မျိုးဇော် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၀ ဦးအောင်မြင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၁ ဒေါ်ကျူးကျူး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၂ ဒေါ်သန်းသန်းစု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
၁၃ ဒေါ်ခင်ဇော်ဝင်း Indenpendent Director
၁၄ ဒေါ်သန်းသန်းရီ Indenpendent Director